زمانها در زبان انگلیسی Tenses in English

زمانها در زبان انگلیسی Tenses in English

ساختار در زبان انگلیسی نقش بسیار مهمی برای روان نوشتن و حرف زدن بازی می کند. به عبارت دیگر استفاده درست و بجا باعث روانی کلام می گردد.

لینک های دانلود