185 موضوع برای مهارت نوشتار و صحبت کردن

185 موضوع برای مهارت نوشتار و صحبت کردن

185 Topics for both writing and speaking in TOEFL

اگر دنبال موضوعی برای صحبت کردن  یا نوشتن می گردید این مجموعه کمک بسیار زیادی به شما میکند.

 

لینک های دانلود